Hata Ayıklama

import { View, Text, StyleSheet } from "react-native";
import React from "react";
import { measure } from "react-native-reanimated";

const Error = ({ message }) => {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text style={styles.text}>Error : {message}</Text>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: { flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" },
 text: { color: "#000", backgroundColor: "orange", padding: 10, fontSize: 18 },
});

export default Error;
//src/components/Loading.js
import { View, Text, StyleSheet } from "react-native";
import React from "react";

const Loading = ({ text }) => {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text style={styles.text}>{text}</Text>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  padding: 10,
  width: "100%",
  backgroundColor: "bisque",
 },
 text: {
  fontSize: 24,
  textAlign: "center",
 },
});

export default Loading;
//src/navigation/DrawerNavigator.js
import React from "react";
import { createDrawerNavigator } from "@react-navigation/drawer";

import { USersStackNavigator } from "./StackNavigator";
import TabNavigator from "./TabNavigator";
import DrawerContent from "../components/DrawerContent";
const Drawer = createDrawerNavigator();

const DrawerNavigator = () => {
 return (
  <Drawer.Navigator
   screenOptions={{
    headerShown: false,
    drawerPosition: "right",
    drawerType: "front",
    swipeEnabled: true, // elle kaydırma
    drawerStyle: { width: 150 },
   }}
   //drawerContent={() => <DrawerContent />}
   initialRouteName="UsersDrawer"
  >
   <Drawer.Screen
    name="HomeDrawer"
    options={{ title: "Home" }}
    component={TabNavigator}
   />
   <Drawer.Screen
    name="UsersDrawer"
    options={{ title: "Users" }}
    component={USersStackNavigator}
   />
  </Drawer.Navigator>
 );
};

export default DrawerNavigator;
//src/navigation/StackNavigator.js
import React from "react";
import { View, Text, Button } from "react-native";
import { createNativeStackNavigator } from "@react-navigation/native-stack";
import Ionicons from "@expo/vector-icons/Ionicons";

// screens
import HomeScreen from "../screens/Home";
import UsersScreen from "../screens/Users";
import UserDetail from "../screens/UsersDetail";
import DrawerButton from "../components/DrawerButton";

//Home Stack
const HomeStack = createNativeStackNavigator();

function HomeStackNavigator() {
 return (
  <HomeStack.Navigator>
   <HomeStack.Screen
    name="Home"
    component={HomeScreen}
    options={() => ({
     headerLeft: () => <DrawerButton />,

     //  (
     // <Button
     //  title="Open Drawer"
     //  onPress={() => navigation.toggleDrawer()}
     // //  onPress={() => navigation.openDrawer()}
     // />
     //  ),
    })}
   />
  </HomeStack.Navigator>
 );
}

//Settings Stack
const UsersStack = createNativeStackNavigator();

function USersStackNavigator() {
 return (
  <UsersStack.Navigator>
   <UsersStack.Screen name="Users" component={UsersScreen} />
   <UsersStack.Screen name="UserDetail" component={UserDetail} />
  </UsersStack.Navigator>
 );
}

export { HomeStackNavigator, USersStackNavigator };
//src/navigation/TabNavigator.js
import React from "react";
import { createBottomTabNavigator } from "@react-navigation/bottom-tabs";
import Ionicons from "@expo/vector-icons/Ionicons";
import { HomeStackNavigator, USersStackNavigator } from "./StackNavigator";

const Tab = createBottomTabNavigator();

const BottomTabNavigator = () => (
 <Tab.Navigator
  screenOptions={({ route }) => ({
   headerShown: false,
   tabBarIcon: ({ color, size }) => {
    let iconName;

    if (route.name === "HomeTab") {
     iconName = "home-outline";
    } else if (route.name === "UsersTab") {
     iconName = "people-outline";
    }
    return <Ionicons name={iconName} size={size} color={color} />;
   },
   tabBarActiveTintColor: "tomato",
   tabBarInactiveTintColor: "gray",
  })}
 >
  <Tab.Screen
   name="HomeTab"
   component={HomeStackNavigator}
   options={{ title: "Home" }}
  />
  <Tab.Screen
   name="UsersTab"
   component={USersStackNavigator}
   options={{ tabBarBadge: 3, title: "Users" }}
  />
 </Tab.Navigator>
);

export default BottomTabNavigator;
//Home/index.js
import React, { useState, useEffect } from "react";
import { View, Text, Button } from "react-native";

function HomeScreen({ navigation }) {
 const [count, setCount] = useState(0);

 useEffect(() => {
  navigation.setOptions({
   headerRight: () => (
    <Button onPress={() => setCount((c) => c + 1)} title="Update" />
   ),
  });
 }, [navigation]);

 return (
  <View style={{ flex: 1, alignItems: "center", justifyContent: "center" }}>
   <Text>{count}</Text>
   <Text>Home Screen</Text>
   <Button
    title="Kullanıcılar"
    onPress={() => navigation.navigate("UsersTab")}
   />

   {/* <Button title="Users" onPress={() => navigation.push("Users")} /> */}
  </View>
 );
}

export default HomeScreen;
//Users/index.js
import { View, Text, Button, FlatList } from "react-native";
import React, { useEffect, useState } from "react";
import Item from "./item";
import Loading from "../../components/Loading";
import axios from "axios";
import Error from "../../components/Error";

const UsersScreen = () => {
 const [users, setUsers] = useState([]);
 const [loading, setLoading] = useState([true]);
 const [error, setError] = useState(null);

 useEffect(() => {
  axios("https://jsonplaceholder.typicode.com/usersf")
   .then((res) => setUsers(res.data))
   .catch((err) => setError(err.message))
   .finally(() => setLoading(false));
 }, []);

 if (loading) {
  return <Loading text="Loading..." />;
 }

 if (error) {
  return <Error message={error} />;
 }

 return (
  <View style={{ flex: 1 }}>
   <FlatList
    data={users}
    keyExtractor={(item) => item.id}
    renderItem={({ item }) => <Item id={item.id} name={item.name} />}
   />
  </View>
 );
};

export default UsersScreen;
//Users/item.js
import { View, Text, StyleSheet, TouchableOpacity } from "react-native";
import React from "react";
import { useNavigation } from "@react-navigation/native";

const item = ({ name, id }) => {
 const navigation = useNavigation();

 return (
  <View style={styles.container}>
   <TouchableOpacity
    onPress={() => navigation.navigate("UserDetail", { id })}
   >
    <Text style={styles.text}>{name}</Text>
   </TouchableOpacity>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  padding: 10,
  backgroundColor: "#D8D8D8",
  borderBottomWidth: 1,
 },
 text: {
  fontSize: 24,
 },
});

export default item;
//UserDetail/index.js
import { View, Text, StyleSheet, Button } from "react-native";
import React, { useEffect, useState, useLayoutEffect } from "react";
import Loading from "../../components/Loading";
import axios from "axios";
import Error from "../../components/Error";

const UserDetail = ({ route, navigation }) => {
 const { id } = route.params;

 const [userId, setUserId] = useState(id);
 const [user, setUser] = useState(null);
 const [loading, setLoading] = useState(true);
 const [error, setError] = useState(null);

 useLayoutEffect(() => {
  navigation.setOptions({
   headerRight: () => (
    <Button
     onPress={() => setUserId((id) => (id + 1 === 11 ? 1 : id + 1))}
     title="Next"
    />
   ),
  });
 }, [navigation]);

 useEffect(() => {
  axios(`https://jsonplaceholder.typicode.com/usersf/${userId}`)
   .then((res) => setUser(res.data))
   .catch((err) => setError(err.message))
   .finally(() => setLoading(false));
 }, [userId]);

 if (loading) {
  return <Loading text="Loading User..." />;
 }

 if (error) {
  return <Error message={error} />;
 }

 return (
  <View>
   <Text style={styles.text}>{JSON.stringify(user, null, 2)}</Text>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 text: {
  fontSize: 20,
 },
});

export default UserDetail;
// App.js
import * as React from "react";
import { View, Text, Button } from "react-native";
import { NavigationContainer } from "@react-navigation/native";
import BottomTabNavigator from "./src/navigation/TabNavigator";
import DrawerNavigator from "./src/navigation/DrawerNavigator";

function App() {
 return (
  <NavigationContainer>
   <DrawerNavigator />
  </NavigationContainer>
 );
}

export default App;
İnternet sitesi https://abdullahsarihan.com
Yazı oluşturuldu 108

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.